Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbod van de ondernemer en op elke koop op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Leveringstermijn
De ondernemer levert de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen dertig dagen.

3. Betaling en uitvoering

De consument heeft de verplichting om het factuurbedrag uiterlijk binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te voldoen.

Alle kosten die de ondernemer moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de consument. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Herroepingsrecht producten

Bij de koop van een product mag de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen veertien dagen. Deze termijn begint de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

De consument mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan zijn verwachtingen. De consument dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde verpakking om te gaan.

Als de consument het product terug wil sturen, dient hij dit binnen veertien dagen aan de ondernemer te laten weten op een manier zoals de ondernemer heeft aangegeven. Zodra de retour is gemeld, dient de consument het product binnen de volgende veertien dagen retour te sturen.

In geval van herroeping, dient de consument het product met de bijgeleverde verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren conform de instructies die de ondernemer hierover heeft verstrekt.

De consument betaalt de kosten van de retourzending.

De ondernemer betaalt het volledige factuurbedrag van het geretourneerde product terug aan de consument binnen veertien dagen nadat het product door de ondernemer retour is ontvangen, of de consument een verzendbewijs heeft overlegd. 

5. Herroepingsrecht diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van  redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de overeenkomst.

Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De consument heeft met het online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het uitvoeren van de dienst. De consument verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn  herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument niet tevreden is over een geleverde dienst kan er contact worden opgenomen met de ondernemer via de op de website van ondernemer vermelde kanalen. Iedere klacht zal   worden beoordeeld en een reactie ontvangen over de verder afhandeling van de klacht. Er zal naar alle redelijkheid worden gereageerd. In principe zal er geen geld worden teruggegeven. Per klacht  zal gekeken worden naar een oplossing.

6. Uitzonderingen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen in de financiële  markt.
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt en een persoonlijk karakter hebben.
  • Producten die binnen de herroepingstermijn van veertien dagen bederven.
  • Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet teruggestuurd mogen worden waarvan de verzegeling na levering van het product is verbroken (zoals lenzen).
  • Levering van losse kranten en tijdschriften.
  • Voor audio- of video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken na levering.

7. Garantie
De consument heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.

De garantie vervalt wanneer:

  • De consument een product zelf heet aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel aanpassen.
  • Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de consument, zoals water- of stootschade.

De consument brengt de Ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het product van het gebrek op de hoogte.

8. Geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de ondernemer. De ondernemer heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de consument.